บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายปพน  เอิบอิ่ม  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางภารดี  จันทร์หอม  รองกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายอภิชัย  ชื่นเย็น  รองกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายปรมินทร์  สุขไพบูลย์  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

 

นางชูศรี  ภัทรเศรษฐกุล  หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

นายประเสริฐ  สังข์รัมย์  หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด

นางพรเพ็ญ  ศิริวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

นางสุมลฑา  วงศ์ทองเจริญ  หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

 

นายชาญวิทย์  เพียรแก้ว  หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร