วงโยธวาทิต

รับน้องวงโยธวาทิต

กิจกรรมรับน้องวงโยธวาทิตโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง