แนะนำบุคลากร

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

นายสมศักดิ์  ค้าคล่อง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นาชลลดา  ศิริถาวรวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้า

 

 

นางธนิดา  นิลสระคู

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้า

 

 

นางผ่องศรี  ทาขาว

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้า

 

นายเสรี  เกษมจริยานันท์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายวรพงศ์  ศิริถาวรวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายสุเทพ  ศรีละ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายปรีชาญ  ทานผดุง

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายสุข  ธงชนะชาติ

ครูชำนาญการ

นายแสวง  พิศาลวนิชย์กุล

ครูชำนาญการ

นายวารสิทธิ์  นรัฐกิจ

ครูชำนาญการ

นางสาวธรดาภร  บุษราคัม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจตุพร  ทิพย์อักษร

ครูชำนาญการ

 

นางประจวบ  ขาวสกุล

ครูชำนาญการ

 

นายวรา  พินิจศักดิ์

ครูชำนาญการ

  

นายอธิราช  ชึดนอก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางคนธรส  ตันสิทธิแพทย์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวรรณวิไล  ชุตินิรันดร์

ครูผู้ช่วย