บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

   นางสาวอนุสรณ์  พื้นแสน

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

   นางดารากุล  รุ่งโจน์

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 นายรชฏโยธิน  ตังศพงษ์

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นายพิเชฐ  วิริยะ

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นางวรวีร์  บุญวีรบุตร

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางธีรนาฏ  ไกรยูรเสน

 

นางมัทนา เปนะนาม

นางสุวณีย์  ค่ายหนองสวง

นางพิมลมาศ  เรืองไพศาล

นางสาววรัทยา  ตระกูลสัมพันธ์

นางภัทรภร  วงษ์ทอง

นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ

นางธัญรัศมิ์  ธีรอิทธิรัตน์

นางสาวจารุชา  มณีวรรณ

นางสาวจิรากุล  พิพัฒนตันติศักดิ์

นางพุทธิมา  ปราบริปูตลุง

นางเปรมยุดา  ไสยบุญ

นางมัลลิกา  ทองดีศรีเจริญ

นายยุทธนา  อุไรมาลย์

นางสาวนิสยาการณ์  ชนะค้า

นายพชร  จริยานุสรณ์

นางสาวปิยนุช  พงศ์พณิช

นางสุธาสินี  เสริมสุข

นางสาวแสงจันทร์  บุญยะมินทร์

นางสาววรนารถ  ลิ้มอัมพร

นายถนอมศักดิ์  การศุภกุล

นางสุมาลี  เพียรแก้ว

นางสาวนวรัตน์  บูรณพันศักดิ์

Mr. Nicholas  Jones

Mr. Colm  McCarthy

Mr. Greg  Zehmer

Mr. Roem  Tuparan

Mr. Alexander

Mr. Xia Ming