แนะแนวน้องสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555

โครงการแนะแนวน้องสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555
กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
วันอังคารที่ 14  สิงหาคม  2555 ที่โดมอเนกประสงค์ (ภาคเช้า) และหอประชุมโรงเรียน (ภาคบ่าย)