แนะนำบุคลากร

บุคลากรกลุ่มงานแนะแนว

 

นางพรเพ็ญ  ศิริวรรณ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

จัดกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

นางนวรัตน  เตชะบุตรศรี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

จัดกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 1

นางอรพิน  วัชเรนทร์วงศ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

จัดกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 1

นางชนิกภา  วิชยปรีชา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

จัดกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 นางสาวสุนันทา  ชำนาญทาง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

จัดกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 1