Get Adobe Flash player
0 Comments

หน่ายการเรียนรู้ที่ 4 การลงมือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

1. การวางแผนดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ให้สำเร็จ 
          เมื่อเริ่มต้นทำโครงงาน
          จินตนาการจุดหมายปลายทางความสำเร็จของโครงงานให้ได้ การทำโครงงานเปรียบเหมือนการเดินทางไปบนถนนเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ จะไปให้ถึงผู้เดินทางต้องรู้ว่า
          - ปลายทางที่จะไปถึงคืออะไร
          - จุดเริ่มต้นเดินอยู่ที่ไหน
          - ใครเดินทางไปด้วยบ้าง
          - รู้ได้อย่างไรว่าเดินไปถูกทาง
          - ถ้าเดินผิดทาง ต้องทำอย่างไร
          - เมื่อไปถึงจุดหมายปลายทาง ต้องทำอะไรบ้าง
การทำโครงงานให้สำเร็จด้วย 7 คำถาม 
          คุณลักษณะของหัวหน้าโครงงานและผู้ร่วมโครงงานที่ดี 
          - หัวหน้าโครงงานที่ดี 
          1. มีความรับผิดชอบ 
          2. รู้เป้าหมายแห่งความสำเร็จของการทำโครงงาน
          3. สามารถนำและโน้มน้าวผู้ร่วมทีมให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆเพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จ 
          4. รู้จักตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ 
          5. รู้จักวางแผนการทำงาน 
          6. รู้จักติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน 
          7. รู้จักควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเบี่ยงเบนไปจากแผนการทำงาน 
          8. รู้จักติดตามและควบคุมให้การทำโครงงานอยู่ในขอบเขตของโครงงาน 
          9. รู้จักตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ทำ 
          10. รู้จักจัดประชุมเป็นครั้งคราว เพื่อให้งานก้าวหน้าและสำเร็จ 
          11. รู้จักควบคุมการทำโครงงานให้อยู่ในตารางเวลาและค่าใช้จ่าย 
          12. รู้จักควบคุมการทำงานให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด 
          13. รู้และเข้าใจกฎเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยต่างๆ 
          14. รู้จักและตระหนักในกฎเกณฑ์สากลที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          - ผู้ร่วมโครงงานที่ดี
          1. มีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของตน
          2. รู้เป้าหมายแห่งความสำเร็จในการทำโครงงาน 
          3. เสนอความคิดในโอกาสต่าง ๆ 
          4. ทำงานตามขั้นตอน เชื่อถือได้ อย่างถูกต้อง 
          5. บันทึกข้อมูลอย่างแม่นยำและตามจริง 
          6. รายงานปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
          7. ยินดีร่วมมือ ช่วยทำงานในส่วนต่าง ๆ ตามที่ตกลง และที่ได้รับมอบหมาย 
          8. ยินดีช่วยงานของเพื่อนร่วมทีม เมื่อถูกขอร้อง 
          9. ทำงานตามกำหนดเวลา 
          10. รู้และเข้าใจกฎเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยต่างๆ 
          11. รู้จักและตระหนักในกฎเกณฑ์สากลที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักทำโครงงานที่ประสบความสำเร็จ
2. แนวทางการจัดระบบการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ 
          ขั้นตอนการลงมือพัฒนาโครงงาน
          เมื่อทีมพัฒนาโครงงาน เขียนข้อเสนอโครงงาน และนำเสนอข้อเสนอโครงงานได้รับการอนุมัติจากครูที่ปรึกษาแล้วถึงขั้นตอนของการลงมือพัฒนาโครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้
          1. จัดประชุมระดมความคิด วางแผน ออกแบบชิ้นงานร่วมกัน
          2. แบ่งงาน มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
          3. บันทึกในแบบบันทึกต่างๆ ที่ครูกำหนดอย่างสม่ำเสมอ เช่น Log book , รายงานความก้าวหน้าของโครงงาน เป็นต้น
          4. สร้างผลงาน อย่างถูกต้อง สวยงาม มีคุณภาพ
          5. ประเมินผลงาน และ ตรวจผลงานเป็นระยะ ๆ
          6. ทำรายงานฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่อ และคู่มือการใช้งาน
          7. เตรียมนำเสนอผลงานโครงงาน เช่น ทำโปสเตอร์ , จัดนิทรรศการ , สร้างโมเดล , ทำมัลติมีเดีย เป็นต้น
          สิ่งที่ควรพิจารณาในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
          1. บรรลุตามวัตถุประสงค์ พิจารณาว่าผลงานที่ได้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์หรือไม่ มากน้อยอย่างไร
          2. ความสมบูรณ์ของผลงาน หมายถึงการทำงานที่ถูกต้อง ความสวยงามและความเรียบร้อย
          3. ความคิดสร้างสรรค์/ความแปลกใหม่ เพราะโครงงานบางชิ้นไม่ได้เป็นงานใหม่ แต่เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเท่านั้น ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโครงงานได้เช่นกัน
          4. เทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหา มีความยากง่ายระดับใด มีการนำมาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
          5. การนำไปใช้ประโยชน์ ผลงานนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในลักษณะใดได้บ้าง มีผลกระทบต่อใคร และอย่างไร
          6. การทำรายงาน คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน มีความครบถ้วน ถูกต้องและการใช้งานที่ง่าย
          เพื่อการติดตามและประเมินผลงานของผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด ครูที่ปรึกษาให้ผู้เรียนจัดทำบันทึกต่างๆ ต่อไปนี้
              1. บันทึกการค้นคว้าข้อมูลพื้นฐาน
              2. ปฏิทินการทำโครงงาน
              3. ปฏิทินติดตามความก้าวหน้าการทำงาน
              4. บันทึกบทเรียนจากการทำโครงงาน
3. การลงมือพัฒนาโครงงาน
          เมื่อข้อเสนอโครงงานได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ก็เสมือนว่าการจัดทำโครงงานได้ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่า 50% ขั้นต่อไปจะเป็นการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ดังนี้
          3.1 การเตรียมการ 
              ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุอื่นๆ ที่จะใช้ในการทดลอง พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้ในการพัฒนาให้พร้อมด้วย และควรเตรียมสมุดบันทึก หรือบันทึกเป็นแฟ้มข้อความไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับบันทึกการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างทำโครงงาน ได้แก่ ได้ปฏิบัติอย่างไร ได้ผลอย่างไร มีปัญหาและแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งข้อสังเกตต่างๆ ที่พบ
          3.2 การลงมือพัฒนา
               3.2.1 ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในเค้าโครง แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ถ้าพบว่าจะช่วยทำให้ผลงานดีขึ้น
               3.2.2 จัดระบบการทำงานโดยทำส่วนที่เป็นหลักสำคัญให้แล้วเสร็จก่อน จึงค่อยทำส่วนที่เป็นส่วนประกอบหรือส่วนเสริม เพื่อให้โครงงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น และถ้ามีการแบ่งงานกันทำ ให้ทำความตกลงในการต่อเชื่อมชิ้นงานที่ชัดเจนด้วย
               3.2.3 พัฒนาระบบงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน
               3.2.4 คำนึงถึงความประหยัด ความปลอดภัย และระยะเวลาในการทำงาน 
          3.3 การตรวจสอบผลงานและแก้ไข 
              การตรวจสอบความถูกต้องของผลงานเป็นความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นทำงานได้ถูกต้องตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ในเป้าหมาย และทำด้วยประสิทธิภาพสูงด้วย 
          3.4 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
              เมื่อพัฒนาผลงานเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำสรุปด้วยข้อความที่สั้นกะทัดรัดอย่างครอบคลุม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงสิ่งที่ค้นพบจากการทำโครงงาน และทำการอภิปรายผลด้วย เพื่อพิจารณาข้อมูลและผลที่ได้พร้อมกับนำไปหาความสัมพันธ์กับหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่ผู้อื่นได้ศึกษาไว้แล้ว ทั้งนี้ยังรวมถึงการนำหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบการอภิปรายผลที่ได้ด้วย 
          3.5 แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ 
               เมื่อทำโครงงานเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้เรียนอาจพบข้อสังเกต ประเด็นที่สำคัญหรือปัญหา ซึ่งสามารถเขียนเป็นข้อเสนอแนะและสิ่งที่ควรจะศึกษาหรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้

 

 

  http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.phphttp://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php

http://www.thaiteachers.tv/teachers.phphttp://www.thaiteachers.tv/asean.php

ครูผู้สอน


    นายศราวุธ  ปะทะโก

สถิติผู้เยี่ยมชม

579408
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
60
260
805
576598
2633
7384
579408

Your IP: 3.238.225.8
Server Time: 2022-08-10 05:02:30