0 Comments

โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

3.1   ม.2/1
          

 

คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารเป็นเครือข่ายได้ จะต้องมีอุปกรณ์สื่อสาร ชนิดของเครือข่าย และเทคโนโลยี
การรับส่งข้อมูลที่เหมาะสม

11

 

 

 

 

2

3.1   ม.2/2
          

การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยและใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรม

8

 

3

3.1   ม.2/3

การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามข้อบังคับ
ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเคร่งครัด

12

 

4

3.1   ม.2/4

ซอฟต์แวร์ต่างๆ มีจุดประสงค์ในการ
ใช้งานที่แตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับการทำงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน

9