Get Adobe Flash player

บุคลากร  ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางจริยา  โยคะสิงห์

 

 นายวิเจตต์  พะวิกขุณี

 

นางจุติกา  อุบาลี

 

 นางอุบลพรรณ  ทองพรม

 

 นางสาวนุชรี  นิยโมสถ

 

 นางพัทธนัน  รัตนชีวะกุล