กลุ่มงานอำนวยการด้านบุคลากร

กลุ่มงานอำนวยการด้านบุคลากร

> งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล

> งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

> งานการลา

> งานการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน

> งานบริการทั่วไปและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

    มีขอบข่ายและภารกิจงาน  ดังนี้

1.  ธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล

2.  ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

3.  เวรยามรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ

4.  การลา

5.  ขออนุญาตศึกษาต่อ  ขออนุญาตฝึกอบรม  ขออนุญาตปฏิบัติการวิจัย

6.  ขออนุมัติไปราชการ  ในประเทศและต่างประเทศ

7.  การมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน

8.  งานบริการทั่วไปและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย