ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 

อันดับรายนามวาระดำรงตำแหน่ง
1 นายเจ๊ก สุขปัญญา พ.ศ. 2447 - พ.ศ. 2459
2 นายดี อ้นปัน พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2465
3 ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2472
4 นายเลื่อน สุวรรณาคร พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2473
5 นายทิม ภูริพัฒน์ พ.ศ. 2474 - พ.ศ. 2476
6 นายสุข จำลองกุล พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2477
7 นายสิน ภักดีพิพัฒน์ พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2480
8 นายระบิล แสงชัย พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2484
9 นายโกวิท ต่อวงศ์ พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2486
10 นายผ่อน ชีวะประเสริฐ พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2492
11 นายสำเภา วงศ์อิน พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2497
12 นายเสถียร โพพิพัฒน์ พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2500
13 นายสเริง วัฒนสุข พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2509
14 นายทรงยศ พงษ์พรต พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2519
15 นายกิตติ นรัฐกิจ พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2530
16 นายพีรพันธุ์ ฉกรรจ์ศิลป์ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532
17 นายอุดร มหาเมฆ พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2535
18 นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2535
19 นายอุทัย นิวัฒนวงศ์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
20 นายบุญช่วย บุญญะภานุพล พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540
21 นายวุฒิพงศ์ คงเสนา พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543
22 นายประกิจ แมนประโคน พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546
23 นายธงชัย นิยโมสถ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551
24 นายวิฑูรย์ วงศ์อิน พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554
25 นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558
26 นายปัณณฑัต วิวัตรชัย พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
27 ว่าที่พันตรี ดร.สุพจน์ ธนานุกูล พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน