กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธภาพในการปฏิบัติราชการ

กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธภาพในการปฏิบัติราชการ

ขอบข่ายหน้าที่ปฏิบัติ