กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาบุคลากร
ขอบข่ายหน้าที่ปฏิบัติ