กลุ่มงานนิติกร

กลุ่มงานนิติกร

ขอบข่ายหน้าที่ปฏิบัติ