วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

“ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเป็นครูมืออาชีพ