ข้อมูลครู/บุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

จำนวน ชาย ......  คน หญิง ........  คน รวมทั้งหมด .......... คน

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ระดับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน

-

คศ.1

 

 

 

 ชำนาญการ

คศ.2

 

 

 

 ชำนาญการพิเศษ

คศ.3

 

 

 

 เชี่ยวชาญ

คศ.4

 

 

 

 เชี่ยวชาญพิเศษ

คศ.5

 

 

 

รวม

-

 

 

 

 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน

-

คศ.1

 

 

 

 ชำนาญการ

คศ.2

 

 

 

 ชำนาญการพิเศษ

คศ.3

 

 

 

 เชี่ยวชาญ

คศ.4

 

 

 

รวม

-

 

 

 

 3. ครู

-

คศ.1

 

 

 

 ชำนาญการ

คศ.2

 

 

 

 ชำนาญการพิเศษ

คศ.3

 

 

 

 เชี่ยวชาญ

คศ.4

 

 

 

 เชี่ยวชาญพิเศษ

คศ.5

 

 

 

รวม

-

 

 

 

 4. ครูผู้ช่วย

-

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 5. ลูกจ้างประจำ

-

-

 

 

 

 6. พนักงานราชการ

-

-

 

 

 

 7. ลูกจ้างชั่วคราว

-

-

 

 

 

รวมทั้งหมด