Vinaora Visitors Counter

071202
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
133
247
70865
273
1386
71202

Your IP: 18.206.12.157
Server Time: 2023-12-07 21:08:28

ขณะนี้เวลา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

บุคลากร

 

          

นายฉัตรตระกูล บุญภูมิ 

ตำแหน่ง ครู
ห้วหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 

นางพันดา เลิศปัญญา

ตำแหน่ง ครู
รองห้วหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายสราวุธ บุญรอดรัมย์ 

ตำแหน่ง ครู
รองห้วหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   

นางกนกรัตน์ แสนมณี 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

 

นางสาวฐนันวัลล์ ประเสริฐยิ่ง 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางชุติมา สดใส

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางณภัคปวีร์ พัฒนะชัยรุจน์ 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกฤษฎา รุนเจริญ 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางณัฌชา ชูเลื่อน

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสยุมพร ใหญ่เลิศ

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายปรัชนันทน์  ทานผดุง 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกัลย์สินี วัชรพงศ์ศิริ 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอนันตชัย โพธิขำ

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพัชราภรณ์ กะการัมย์ 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางรัชนก ป้อมหิน

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเยาวภา เกิดโชค 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวประภาพร พานนนท์

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

                        

กิจกรรมทางวิชาการ

20 กรกฎาคม 2556

 คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ  ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ  ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์  อาคาร 10  ชั้น 4  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 152  คน 

 

โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาให้ความรู้ด้วยการปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลพื้นโลกด้วยโปรแกรม  Google  Earth  และการทำแผนที่ด้วยโปรแกรม Quantum  GIS  รวมถึงการแข่งขันตอบปัญหาด้านภูมิสารสนเทศสำหรับนักเรียนเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ  ผลปรากฎว่านักเรียน นายนวภัทร์  กลอนดอน และ นางสาวจตุพร  กิจชวลิต  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับโล่เกียรติยศ เพื่อแสดงถึงความรู้  ความสามารถในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจน 

บุคลากรที่มีคุณค่า

คิดถึงและระลึกถึงคุณครูที่เกษียณอายุราชการ

และ เออร์ลี่รีไทร์

        

คุณครูศิริรัตน์  ชิดรัมย์       และ   คุณครูวรรณฑิภรณ์ เทียมฟ้าพลกรัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

วิสัยทัศน์  (Vision)

"จัดการศึกษาให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม  ประพฤติตนเป็นคนดี  ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณีไทย  ดำรงประชาธิปไตย  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

พันธกิจ (Mission)

1.  การส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนดำรงชีวิตชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.  การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  ฝึกทักษะปฏิบัติจากประสบการณ์จริง  ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

5.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย  สืบสานวัฒนธรรมและประเพ่ณีไทย

6.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมนำหลักธรรมทางศาศนาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  เป็นคนดี เก่งและมีความสุข