กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

กิจกรรมทางวิชาการ

20 กรกฎาคม 2556

 คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ  ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ  ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์  อาคาร 10  ชั้น 4  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 152  คน 

 

โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาให้ความรู้ด้วยการปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลพื้นโลกด้วยโปรแกรม  Google  Earth  และการทำแผนที่ด้วยโปรแกรม Quantum  GIS  รวมถึงการแข่งขันตอบปัญหาด้านภูมิสารสนเทศสำหรับนักเรียนเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ  ผลปรากฎว่านักเรียน นายนวภัทร์  กลอนดอน และ นางสาวจตุพร  กิจชวลิต  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับโล่เกียรติยศ เพื่อแสดงถึงความรู้  ความสามารถในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจน