บุคลากร

 

          

นายฉัตรตระกูล บุญภูมิ 

ตำแหน่ง ครู
ห้วหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 

นางพันดา เลิศปัญญา

ตำแหน่ง ครู
รองห้วหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายสราวุธ บุญรอดรัมย์ 

ตำแหน่ง ครู
รองห้วหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   

นางกนกรัตน์ แสนมณี 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

 

นางสาวฐนันวัลล์ ประเสริฐยิ่ง 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางชุติมา สดใส

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางณภัคปวีร์ พัฒนะชัยรุจน์ 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกฤษฎา รุนเจริญ 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางณัฌชา ชูเลื่อน

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสยุมพร ใหญ่เลิศ

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายปรัชนันทน์  ทานผดุง 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกัลย์สินี วัชรพงศ์ศิริ 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอนันตชัย โพธิขำ

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพัชราภรณ์ กะการัมย์ 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางรัชนก ป้อมหิน

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเยาวภา เกิดโชค 

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวประภาพร พานนนท์

ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม