กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

วิสัยทัศน์  (Vision)

"จัดการศึกษาให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม  ประพฤติตนเป็นคนดี  ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณีไทย  ดำรงประชาธิปไตย  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

พันธกิจ (Mission)

1.  การส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนดำรงชีวิตชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.  การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  ฝึกทักษะปฏิบัติจากประสบการณ์จริง  ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

5.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย  สืบสานวัฒนธรรมและประเพ่ณีไทย

6.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมนำหลักธรรมทางศาศนาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  เป็นคนดี เก่งและมีความสุข