เว็บไซต์ https://toschool.in/bps/ 

 เว็บไซต์สารสนเทศงานวิชาการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา สพม.32
 

 

  1. ละหานทรายรัชดาภิเษก
  2. ละหานทรายวิทยา
  3. ร่วมจิตต์วิทยา
  4. ตาจงพิทยาสรรค์
  5. ร่มเกล้า บุรีรัมย์
  6. ไทยเจริญวิทยา
  7. ปะคำพิทยาคม